Sörby gravfält

Vikingarnas landskap

Gravfältet ligger direkt söder om Årsunda kyrka utmed en urgammal landsväg, placerad på toppen av den mycket långa rullstensås som går i norr-sydlig riktning. Här finns ca 90 gravhögar. Två stensättningar på fältets nordöstra del undersöktes och borttogs på 1920-talet.

Besök Sörby digitalt

Den urgamla landsvägen går än i dag utmed gravfältet på toppen av åsen.

Sörbygravfältet är ett av Gästriklands största och den totala dominansen av högar gör gravfältet unikt i området.Endast ett fåtal gravar har undersökts. På 1950-talet och år 1999 skedde arkeologiska undersökningar. Den sista utgrävningen avslöjade spår efter bebyggelse på platsen under perioden 600 - 700-talet, alltså före gravfältets uppkomst under vikingatiden.

Samtliga fynden från gravarna kan dateras till vikingatiden. De döda har kremerats och resterna efter likbålen har begravts i högarna. Fynd har gjorts av spjutspetsar, svärd, en yxa, eldstål, betsel, pärlor och en järngryta. En genomgång av bevarat benmaterial från utgrävningen visar att en till tre personer begravts i varje gravanläggning. Djurben finns också i gravarna, rester efter den föda som fordrades för den sista resan.

Vid 1999-års utgrävning framgrävdes en mansgrav med praktfulla fynd. Här finns klara likheter med samtida gravar från t.ex. Gotland. Graven visar på en rikemansklass. Den döde har fått sitt svärd och sköld med på dödsresan. Han har haft olika smycken, bl.a. ett hängsmycke i form av en liten bur. Detta smycke har troligtvis tillverkats vid Svarta havet.

Järnframställningen har varit omfattande i området. Detta framgår av att vid 1923-års undersökning av tre gravhögar, bestod dessa till stor del av slagg. En var t.o.m. anlagd över en urriven blästerugn för järnframställning. I området mellan gravfältshöjden och åkern i öster har också ett antal stora slaggförekomster kunnat påvisas.

Så här kan åsen ha sett ut för tusen år sedan.

Att läsa mer:
*Bellander, Erik: Gästriklands järnåldersbebyggelse.1. Fornlämningar och fynd. Från Gästrikland 1938.
*Bellander, Erik: Årsunda under förhistorisk tid. Årsunda hembygdsförenings årsskrift 1945.
*Baudou, Evert: Arkeologiska undersökningar på gravfältet vid Årsunda. Från Gästrikland 1963.
*Fornlämningar, del 2. Markvårdade fornlämningar i Gävleborgs län. Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund 1974.
*Englund, Lars-Erik: Produktion - konsumtion - överskott : den lågtekniska järnhanteringens ekonomiska betydelse för Valbo, Årsunda, Hedemora och Husby socknar under perioden 700-1200 AD. Institutionen för arkeologi, Umeå universitet. 1983.
*Med arkeologen Sverige runt. 1987.
*Liases, Katarina: Vendeltida gravar i Sörby: arkeologisk undersökning: Sörby 3:3 m.fl., Årsunda socken, Gästrikland. 2000. 53 sidor.

Gravfältet från söder. Kyrkspiran skymtar i bakgrunden.