Årsunda runsten

Vikingarnas landskap
Den exakta runtexten lyder:
(i)nu-r : sun : r[u]þ[u](r) at × [uili](t)... ...[Ris:]t eftir : þurker : bruþu[r : sin : ok : kyþe=lfi : muþur : sina : uk] : eft[i]R : [a]sbiorn : o[k : o]ifuþ

I översättning blir detta:
Ônun[d]r(?), sonr <ruur> at ... eptir Þorgeir, bróður sinn, ok Guðelfi, móður sína ok eptir Ásbjôrn ok <oifuþ>

En modern översättning av texten skulle bli följande:
"Anund (?), Rodas (?) son … (lät resa stenen) efter Torger, sin broder och Gudälv, sin moder och efter Åsbjörn och oifuþ."

Runstenen avtecknad 1690 av
Ulf Christofersson.

Denna runsten finns numera i kyrkans vapenhus. Redan i det äldsta omnämnandet 1684 finns den i vapenhuset:"Vthi Wapn-
huuset ligger en Runsten wid döören som Vennæsius aftatgit och elliest inge opreeste run-
steenar här i Sochnen."
Strax efter 1690 blev runstenen rest efter att tidigare ha tjänat som golvhäll i vapenhuset. Runinskriften har blivit kraftigt nött då stenen använts som golvmaterial.

År 1864 har runstenen flyttats ut på kyrkogården: "Runstenen åter-
fanns nu stående vid kyrkogårds-
muren, bredevid vestra kyrkodör-
ren och var med krampor fästad i denna mur; detta oaktadt var stenen bruten i tre stycken och runorna i det närmaste utplånade."

Trots att stenen är sliten framgår bildmönstret tydligt. Runorna är samlade i en drakslinga. Drakens huvud ses nederst till höger. Korset visar att det är en kristen sten men över korset ses livs-
trädet enligt den gamla mytologin. I toppen av trädet ses en figur som är sagans Sigurd Favnesbane som sticker sitt svärd i drakens kropp. Överst till höger ses en springande man. Han sträcker fram sin ena hand och i den andra håller han en ring. Denne kan vara sagans dvärg Andvare som ägde den dyrbara ringen Andvaranautr eller också sagans budbärare Vinge.

Motivet tillhör alltså de s.k. Sigurdsristningarna. Sju sådana runristningar är kända i Sverige. Den mest berömda är på den stora hällen i Södermanland. Fyra av dessa ligger på den långa rullstensås som från Gästrikland når in i norra Uppland. Några mil norr om Årsunda finns Ockelbo-
stenen. Söder om Årsunda finns en runsten i Österfärnebo kyrka och ytterligare söderut finns den vackra runstenen i Drävle i Uppland.

Drävlestenen är huggen av mäs-
taren Lifsten eller Balle. De tre runstenarna från Gästrikland är emellertid , trots samma motivval, betydligt enklare gjorda och kan ej tillskrivas denna mästare.

 

Runstenen återgiven i Gästriklands runinskrifter.

Att läsa mer:
*Jansson, Sven B.F.: Gästriklands runinskrifter. 1981.

 

Runstenen i Österfärnebo, tecknad 1690 av Ulf Christofersson. Den står i dag inne i kyrkan.