Karums alvars gravfält

Vikingarnas landskap

I Högsrums socken ligger det s.k. "Karums alvar". Direkt intill en gammal landsväg emellan Högsrum och Gärdslösa byar hittar du detta gravfält parallellt utmed vägen. Gravfältet följer en svag förhöjning i terrängen och har varit väl synligt för alla vägfarande. Här ligger bygdens människor från järnåldern och vikingatiden begravda. Som alla öländska gravfält är det ett stort naturscenario att beträda denna historiska mark. Det bistra hedlandskapet, det s.k. "alvaret", ödsligheten och den fantastiska floran; allt samverkar för den totala kulturhistoriska upplevelsen.

Besök Karums alvar digitalt

I bakgrunden skymtar den uråldriga landsväg utmed vilket gravfältet an-
lagts. Den svaga nivåskillnaden framhäver gravfältet monumentalitet.

Gravfältet består av ett 79 synliga fornlämningar, väl samlade i grupper i en långsträckt rad parallellt med landsvägen. Här finns 63 runda och 2 rektangulära stensättningar samt 13 resta stenar, s.k. "flisor". Runt år 1900 undersöktes ca 30 av gravarna, främst de runda stensättningarna. De döda hade bränts på bål. Påträffade gravföremålen bestod av bronsfingerringar, kammar, en brynsten m.m.

Linné beskriver platsen sommaren 1741:
"Ätteplatsar voro fuller åtskillige, men något längre i norr ifrån Odens flisa voro de helt sällsamt anlagde till form av ett skepp, vid vilkets bägge stammar voro upprättade mindre fliser, och denna skeppsform tvärtföre avdelt med 16 rader små stenar, liksom bänkar. Mittuti låg ett par större stenar. Denna skeppsform var 32 steg och mer än en famn bred."

Det är den ca 26 meter långa skeppssättningen som gjort detta gravfält speciellt omtalat. De två högre stävstenarna är av kalksten medan sidostenarna är av granit. Skeppet har i dag en gråaktig mittsten som markerar masten samt dessutom något så ovanligt som tvärsgående strängar av småsten vilka markerar roddarbänkar eller spant. Detta skepp kallas sedan gammalt för "Noaks ark". Liknande stenskepp brukar dateras till bronsåldern, alltså ca tretusen år gamla. Noaks ark har emellertid en mast markerad i form av en sten. Seglet anses allmänt ha införts i Norden först under den yngre järnåldern. En viss osäkerhet råder emellertid om denna ensamma mittsten. Linné anger ju att det på hans tid fanns flera större stenar mitt i skeppet.

Att läsa mer:
Linnæus, Carl: Öländska och gotländska resa år 1741. 1991.

Med arkeologen Sverige runt. 1987.