Gamla Högby kyrkogård

Vikingarnas landskap
Bildknapp Tillbaka

Platsen för Högby medeltida kyrka utgör i dag en grönskande kulle. Kyrkan revs nämligen år 1874. Före rivningen var några runstenar kända, vilka inmurats i både kyrka och kyrkogårdport. Under rivningen påträffades även fragment efter andra runstenar.

Runstenarna vid Högby är resta i den första kristna tiden över en stormanssläkt i västra Östergötland. I närliggande Skänninge finns en runsten som har samröre med släktförhållandena i Högby. Texten på denna runsten lyder: "Torun och bröderna, Tostes söner, reste (stenen) efter sin fader. Jag Torkel ristade denna sten efter Toste".

Sammanför man runtexterna stiger en stormansätt fram. Galle har fyra söner: Asmund, Assur, Halvdan, Kare och Boe. Fyra av sönerna dör på långväga resor. Dottern, vars namn troligtvis är Torun (Tora) gifter sig med Toste och de får barnen Öivind, Sven och Torgärd. Öivind säges äga Högby. Ansvarig för runstenarnas ristande var en man vid namn Torkel. Denne måste rimligtvis också ha varit av stormannaätt eftersom han och hans hustru Helga rest ett eget runstensmonument. Tyvärr vet vi inte över vem men om Torkel tillhört stormannaätten kan det ha varit en av de tidigare nämnda.

Bilknapp Karta. Ej inkopplad.

Att läsa mer:
*Brate, Erik: Östergötlands runinskrifter. 1911.

Runstensbeskrivningar:
Denna höga och ståtliga runsten här bredvid, nr Ög 81, är i dag rest på kyrkogårds-
platsen. Stenen var inmurad i den östra sakristiemuren på så sätt att den korsprydda sidan vette utåt.

Den exakta runtexten lyder:
Framsida: * þukir * resþi * stin * þansi * eftiR * asur * sin * muþur*bruþur * sin * iaR * eataþis * austr * i * krikum *

Baksida: * kuþr * karl * kuli * kat * fim * suni * feal * o * furi * frukn * treks * asmutr * aitaþis * asur * austr * i krikum * uarþ * o hulmi * halftan * tribin * kari * uarþ * at uti * auk * tauþr * bui * þurkil * rist * runaR

I översättning blir detta:
Framsida: Þorgærðr(?) ræisþi stæin þannsi æftiR Assur, sinn moðurbroður sinn, eR ændaðis austr i Grikkium.

Baksida: Goðr karl Gulli gat fæm syni. Fioll a Fyri(?) frøkn drængR Asmundr, ændaðis Assurr austr i Grikkium, varð a Holmi Halfdan drepinn, Kari varð at Uddi(?) ok dauðr Boi. Þorkell ræist runaR.

I norra väggens grundmur påträffades nr Ög 82, se ovan. Texten i modern svensk översättning lyder: Torkel ristade denna sten efter Övind, Tostes son, som ägde Högby".

En annan runsten i kyrkans grund är nr Ög 83. Den bär vittnesbörd om de internationella kontakter som fanns mellan Östergötland och Europa för tusen år sedan. Texten lyder i svensk översättning: "Tora satte denna sten efter sin son Sven, som dog västerut i Frankrike".

En modern svensk översättning blir:
F
ramsida: "Torgärd reste denna sten efter Assur, sin morbror, som dog österut i Grekland."

Baksida:
"Söner fick Gulle
en god bonde fem.
Vid Fyris föll Asmund
orädde kämpen,
Assur omkom
i öster i Grekland,
Halvdan blev
på Bornholm dräpt,
Kare vid Dundee
och död är Boe.
Torkel ristade runorna".

I samband med kyrkan rivning påträffades ett flertal runstens-
fragment. Då många fragment var av kalksten förbrände man dessa för att tillverka kalk.

I kyrkogårdsporten satt ytterligare en runsten, numera försvunnen, nr Ög 84. Här omtalas åter en man vid namn Torkel, troligen samma som på stenen ovan: "Torkel och Helga, de reste stenen." Då det inte omtalas över vem som stenen rests, måste detta ha framgått på annat sätt. Troligtvis har stenen ingått i ett monument med flera stenar.

Ytterligare en runsten, som numera är försvunnen, är nr Ög 85 vilken satt i kyrkogårdsporten. Texten lyder: "Hälf reste denna sten efter Torer".

Under altarskranket till den medeltida kyrkan upptäcktes en kalkhäll med runor, nr Ög 86. Denna var endast ett mindre fragment av en större sten. Texten lyder: "… denna sten efter Halvdan (Sigdan?), sin fader." Fragmentet förbrändes till kalk.

Slutligen påträffades i kyrkans grundmur också en sten med ristat kors och ornamentik men utan runor, nr Ög 87.

Runstenarna till höger:
Överst runsten nr Ög 82, därunder runstenen nr Ög 83.

Runstenarna till vänster:
Överst runsten nr Ög 86, därunder runsten nr Ög 84.

Nedan visas runsten nr Ög 85 samt därunder nr Ög 87.