Stadgar för Stiftelsen Fotevikens Museum

Stiftelsen är bildad enligt särskild stiftelseurkund av Björn M Buttler Jakobsen.

Den nu grundade stiftelsen Fotevikens Museum har sin bakgrund i att Björn M Buttler Jakobsen, alltsedan fynden av vikingaskeppen i Foteviken gjordes 1981, varit drivande och aktivt medverkat för att utveckla det vikingatida konceptet på Falsterbohalvön. Den ideella marinarkeologiska föreningen SVEG, Scandinavian Viking Explorer Group, startade 1995 i samarbete med Vellinge kommun och Falsterbonäsets museiförening den museala verksamheten. Tyngdpunkten låg här på att bygga upp en senvikingatida, kustnära stad utifrån samlade vetenskapliga forskningsresultat.

Stiftelsen har kunnat bildas genom upprättandet av en donationshandling av Björn M Buttler Jakobsen där han donerar denna unika miljö med sina hus och inredningar/lösören samt bibliotek till stiftelsen. I samma donation ingår den moderna entrébyggnaden vari ingår utställnings-, samlings- och administrationslokaler.

Stiftelsens huvuduppdrag är att vara en garant för att den fullständigt unika, rekonstruerade senvikingatida stadsmiljön på Fotevikens Museum kan bibehållas framöver, underhållas och vid behov vidareutvecklas. 

Möjlighet till detta ges genom att stiftelsen genom avtal med den ekonomiska föreningen NOK, Nordiska Organisationen för Kulturell Förmedling, upplåter till NOK att i miljön bedriva sådan historisk verksamhet som är förenlig med stiftelsens åtagande - att på ett seriöst och vetenskapligt sätt inför allmänheten fortsätta att lyfta fram denna vikingatida stadsrekonstruktion. 

För att kunna nyttja alla de byggnader och miljöer som ingår i donationen är det en  förutsättning att NOK står för framtida drift, reparations- och underhållskostnader på anläggningen. 

Denna symbios mellan NOK och stiftelsen stärks av att NOK:s styrelseordförande ingår i stiftelsens styrelse, samt att stiftelsens ordförande ingår i NOK:s styrelse. Detta innebär också att stiftelsens styrelse tillsätter föreningen NOKs styrelse. Det är också önskvärt att Vellinge kommun ingår i stiftelsens styrelse. 

I samband med donationen förutsätter Björn M Buttler Jakobsen att den museala verksamheten övergår till föreningen NOK och att huvudmannaskapet överförs till Stiftelsen Fotevikens Museum med samma förutsättningar som tidigare och ger stiftelsen och Fotevikens museum kommunal status. Arrendeavtalet blir då mellan kommunen och stiftelsen.

Stiftelsens namn och säte 

§ 1 Stiftelsens namn och firma är Stiftelsen Fotevikens Museum

§ 2 Stiftelsens styrelse har sitt säte i Vellinge kommun i Skåne

Ändamål 

§ 3 Stiftelsens ändamål skall vara 

  • att vara garant för underhållet och förvaltningen av de samlingar av vikingatida hus, miljöer och utrustning som ingår i Björn M Buttler Jakobsens donation. 
  • att verka för att främja intresset för vikingatiden i sydvästra Skåne genom att hålla dessa miljöer tillgängliga för allmänhet och för forskning.
  • att verka för att Fotevikens museums fullständigt unika historiska stadsmiljö kan användas för den yngre generationen för att lättare förstå Vellinge kommuns kulturhistoriska värden.
  • att skapa förutsättningar för framtiden genom att som ett museum underlätta för NOK att söka eventuella fondmedel och andra bidrag till framtida underhåll och utveckling

Styrelse och styrelsens uppgifter 

§ 4 Stiftelsen leds av en styrelse bestående av minst tre och högst nio ledamöter. 

§ 5 Styrelsen tillsätts första gången genom att minst hälften av ledamöterna utses för tre år och resten för två år. Stiftarna utser en av ledamöterna till ordförande och fastställer dennes mandatperiod. 
Efter utgången av den första mandatperioden beslutar stiftelsens styrelse om nyval eller omval av ordförande och övriga ledamöter för två år. 

§ 6 Styrelsen har att leda stiftelsens verksamhet i enlighet med dess ändamål och skall därför särskilt tillse: 

  • att stiftelsen verkar för att dessa hus, miljöer etc nyttjas. 
  • att från Björn M Buttler Jakobsen till stiftelsen donerade hus, inredningar, utrustning, kläder och material underhålls, utvecklas och vårdas, 
  • att stiftelsen även verkar för att dessa hus miljöer m.m. nyttjas för kulturell förmedling, levandegörande, forskning och experimentell arkeologi. 
  • att stiftelsen Fotevikens Museum genom NOK arbetar med kulturell förmedling till skolor, turistbesök samt näringslivsarrangemang.
  • att det åligger NOK att samverka med föreningen SVEG i miljöerna med experimentell arkeologi samt verksamheter som levandegörande av historia, såväl för föreningen som för besökande. Detta innefattar även Fotevikens Byalags verksamhet.
  • att ekonomisk förvaltning och redovisning utföres enligt lag och god redovisningssed.

§ 7 Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet på ordförandens kallelse eller när behovet så påkallar. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Enhälliga beslut skall eftersträvas, men när så ej kan ske gäller enkel majoritet varvid ordföranden har utslagsröst. 

§ 8 Över styrelsens beslut skall föras protokoll, vilket skall justeras av ordföranden jämte särskilt utsedd justeringsman.

§ 9 Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av två av ledamöterna gemensamt. Styrelsen kan även utse enskild styrelseledamot eller befattningshavare att besluta i särskilt ärende eller typ av ärenden och härför teckna stiftelsens firma. 

Ekonomisk förvaltning och revision 

§ 10 Stiftelsens redovisningsår skall följa kalenderåret. Före utgången av mars månad, efter verksamhetsåret, skall stiftelsen räkenskaper jämte verksamhetsberättelse och bokslut 
över det gångna året hållas tillgängliga för revisorernas granskning.