Upp

Trullhals gravfält ligger ödsligt, långt från bebyggelse mitt inne i en skog som kan ge otäcka rysningar utmed ryggraden. Det är nämligen något mycket trolskt och mytiskt över denna plats, ett av Sveriges bäst bevarade gravfält från den s.k. Vendeltiden, alltså perioden från ca 600 - 700 e.Kr. Vendeltiden är förstadiet till vikingatiden.

P.g.a. landhöjningen ligger gravfältet i dag en bit från stranden men när det var i bruk har det legat direkt invid vattnet. Troligtvis har det funnits en större hamnanläggning invid gravfältet. Omkring 340 gravar finns synliga ovan jord, merparten är gravrösen av sten. En del har märkliga kantkedjor av lavade småstenar. Några av dess ses på bilden ovan. På några av gravrösena har högst upp placerats huggna gravklot.

Ett antal domarringar, dvs glest placerade stenar i cirklar finns på gravfältet. Domarringar är annars något som är tämligen sällsynta på Gotland. Även andra resta stenar finns, bl.a. en rak rad av större stenar som folktron menade var en rest efter ett trolls hals, därav gravfältets namn Trullhals.

Delar av gravfältet undersöktes åren 1915-1916 av arkeologen Birger Nerman. Det är tack vare denna utgrävning som området har kunnat dateras. Gravfältet inköptes på 1920-talet av Gotlands Fornvänner och 1933 återställdes ett flertal gravar till sitt forna utseende.

Besök Trullhals digitalt
Kulturbärare
Gotlands historia

Trullhals - ett gravfält från den tidiga vikingatiden på Gotland