Björketorp runsten

Vikingarnas landskap

Redan på 1400-talet omtalas i skrift runstenen och de resta bauta-
stenarna vid Björketorp i Listerby socken eftersom de tjänade som gränsmärke mellan de tre socknarna Edestad, Listerby och Hjorts-
berga. På den tiden kallades de för ”Galta stene”.

Stenarna står på ett gravfält från järnåldern, bestående av totalt 11 synliga fornlämningar. Här finns förutom de tre höga stenarna även två domarringar, en rund och en fyrsidig stensättning samt ett flertal låga, av människohand resta stenar.

Endast en av de tre bautastenarna bär runinskrift. Denna runinskrift är skapad av runor tillhörande den äldre runraden. I Blekinge är inte mindre än fem sådana uråldriga runstenar kända. De har daterats till 500 - 600-talen e.Kr.

Den exakta runtexten lyder:
hAidz runo ronu fAlAhAk hAiderA ginArunAz ArAgeu hAerAmAlAusz utiAz welAdAude sAz þAt bArutz

På baksidan står:
uþArAbA sbA

I översättning blir detta:
Haidz runo runu, falh'k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ...

Och på baksidan:
Uþarba spa

Texten är fascinerande i sitt uråldriga budskap till oss levande. Den är nämligen författad i en förbannelseformel, en s.k. ”galder”. I modern svensk översättning skulle texten kunna bli följande:
”Mäktiga runors hemlighet dolde jag här, kraftfulla runor. Den som bryter detta minnesmärke ska ständigt plågas av arghet. Svekfull död ska träffa honom. Jag spår fördärv.”

På stenens baksida står närmast en sammanfattning:
”Olycksbringande spådom”.

Vill du läsa mer om Blekinges äldre runstenar hänvisas till runstenarna vid Sölvesborgs kyrka.

Gravfältet vid Björketorp ligger i direkt anslutning till den plats där gamla landsvägen, huvudvägen, genom Blekinge möter en norrgående landsväg. På åsen vidare norrut finns ett stort antal fornlämningar från både brons- och järnålder vilket vittnar om en rik bygd. I ett grustag direkt öster om gravfältet har dessutom påträffats en urnegrav, placerad invid en rest sten. Den döde har bränts och benen har lagts i urnan. Bredvid sig i graven har mannen fått med sig sitt svärd, spjut och sin kniv.

Att läsa mer:
Jacobsen, Lis & Moltke, Erik: Danmarks runeindskrifter. 1941.
Thorngren, Karl-Gösta: Runstenar i Blekinge. Blekingeboken 1942.
Sid 63-96.

Barddal, Jóhanna: Björketorpstenens "utiar weladaude". Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1998. Sid. 7-16.