Hjortsberga gravfält

Vikingarnas landskap

Gravfältet vid Hjortsberga kyrka är Blekinges bäst bevarade från järnåldern. Det är beläget invid en urgammal huvudväg som går från kusten upp mot Småland. Några kilometer längre söderut vid samma väg finns den märkliga runstenen vid Björketorp. Gravfältet ligger i centrum för en gammal kulturbygd med många ålderdomliga ortsnamn och ett flertal fornlämningar från brons- och järnålder.

Gravarna har anlagts på krönet av en rullstensås. Genom sitt läge har de varit väl synliga för vägfarande i det under järnåldern säker av tamdjur betade landskapet. Inte mindre än ca 110 gravar finns i Hjortsberga, samtliga troligen från den yngre järnåldern. Här finns en rik provkarta på olika gravmonument: gravhögar, resta stenar, stensamlingar utlagda i treuddsform, fyrkantiga stensättningar samt skeppssättningar. Denna typ av gravfält är karakteristiska för stora delar av Sydsverige. Ett flertal av gravarna vid Hjortsberga har undersökts, däribland en skeppssättning och en kvinnograv från 800-talet.

Direkt intill gravfältet ligger sockenkyrkan från 1200-talet med sin klockstapel. Det hedniska gravskicket har under vikingatid ersatts av det kristna, där de döda begravdes inne på kyrkogårdarna. Adam av Bremen berättar på 1070-talet att det var biskop Egino i Dalby i Skåne som på 1060-talet förde korståg mot de vilda och hedniska blekingarna och som kristnade dessa.

Besök Hjortsberga digitalt

Den gamla klockstapeln till sockenkyrkan avslutar gravfältet åt norr.