Medelpad
Vikingatiden i Medelpad

Under järnålderns slutskede, dvs. från ca 500-talet till vikingatiden, kan man i Medelpad spåra en uppgång i antalet fornlämningar. Många av dessa visar också på att man t.o.m. kan ha haft en högkonjunktur. I gravar från 500-talet finns rika gravgåvor av inte sällan kontinentalt ursprung. Bebyggelseområdena är koncentrerade till de dåtida kustbygderna vilka p.g.a. den kraftiga landhöjningen i dag ofta ligger en bit in från kusten.

Speciellt i Njurundaområdet , vid Hamsta i Timrå samt Högom i Sundsvall finns intressanta lämningar från denna period. Högomgravfältet består av ett flertal storhögar och gravfältet låg en gång vid inseglingsstranden till den viktiga Selångerfjärden. Gravhögarna har grävts ut och speciellt en stormansbegravning har väckt intresse genom sina rika och värdefulla fynd, bl.a. av textilier. Fynden visas på Sundsvalls museum.

Från Selångerfjärden utgick från 1000-talet också en av de mera välfrekventerade pilgrimslederna till Nidaros, nuvarande Trondheim, i Norge. Olof den helige, som stupade i slaget vid Stikklastad 1030, ska ha färdats denna väg med sin armé. Utmed hela vägsträckan från den svenska kusten till den norska finns medeltida minnesmärken som rör denna, den äldsta nordiska helgonkulten, oftast i form av heliga källor och märkliga träskulpturer i kyrkorna.

I de jämtländska bygderna kring Storsjön har det tidigt uppstått ett viktigt bebyggelsecentra med kontakter både till Norge och till Sveariket. Medelpad har i detta sammanhang varit Jämtlands öppning mot det stora havet i öster. De storhövdingar som under forntiden styrt utmed Medelpads kust måste i hög grad ha varit nyckelpersoner i denna långväga handel.

Med kristendomen, som troligtvis har nått Medelpad på allvar redan under första hälften av 1000-talet, följde uppförandet av små kyrkor i både trä och sten. De tidigaste kyrkorna verkar ha varit de i Skön och i Selånger. Selånger kyrka fick snabbt en hög status då det var här som Olof den helige skulle ha stigit i land inför färd mot sin martyrdöd i Norge. I medeltidens bevarade kyrkliga träskulpturer kan man klart skönja ett direkt samband med Norge. Den tvärsgående förbindelsen mellan Atlanten och Bottenhavet har alltså spelat en mycket viktig roll för både Medelpad och Jämtland.