Närke
Vikingatiden i Närke

De fasta och kända fornlämningarna i Närke uppgår till mer än 95% av lämningar från järnåldern. Merparten av landskapets fornlämningar är koncentrerade till dess centrala delar. Speciellt i Västnärke ligger landskapets fornlämningsrikaste socknar, Viby och Edsberg, vardera med minst ett femhundratal fornlämningar. Om man tar med grannsocknarna Hackvad, Hardemo och Knista uppgår fornlämningarna till 1/3 av hela landskapsbeståndet.

De flesta fornlämningar utgörs av gravfält. Drygt 220 finns dokumenterade. Merparten är dock mindre med upp till endast tio gravar per fält. Man kan alltså här tala om troliga gårdsgravfält under den yngre järnåldern.

Fornlämningarna hittar du främst på krönen till de många rullstensåsar som finns i landskapet. Man ska hålla i minnet att landhöjning och effektiv dränering av låglänta marker radikalt har förändrat landskapsbilden på tusen år. I de lägre områdena har man i de flesta fall endast kunnat utnyttja marken som betesmark och ängsslåtter.