Öland
Vikingatiden på Öland

Öland är rik på fornlämningar från skiljda perioder. Det särpräglade landskapet har givetvis påverkat bosättningarna mer än på kanske andra platser i Sverige. Så har t.ex. den väldiga höjdsträckningen utmed Kalmarsund i väster, "landborgen", skiljt lättbrukad jord i kustområdet i väster från det karga, steniga "alvaret" mitt på ön. Det är uppe på kanten till landborgen som man också finner många av de vackra gravfälten.

Det verkar som om järnåldern varit en blomstringsepok på Öland. Av t.ex. de mer än 600 gravar som utgrävts åren 1959 till 1973 var endast ett tjugotal från sten- eller bronsåldern - resten tillhörde järnåldern.

Utmed öns östra kust finns ett bevarat kulturlandskap som avslöjar järnålderns bebyggelsemönster. I markytan skönjer man på sina ställen huslämningar, rester efter inhägnader och fägator m.m.

Arkeologerna menar att Ölands blomstringsperiod från Kristi födelse till ca 500 e.Kr kan förklaras av boskapsskötseln. Läder och hudar var vid denna tid efterfrågade exportvaror söderut i Europa. Även fårull i stora mängder kan ha gett värdefull exportvara.

I Skedemosse, Gärdslösa socken, har påträffats ett av Sveriges största offerfynd från järnåldern. Platsen, som i dag endast är åkermark, var tidigare en grund sjö. Under järnåldern har den södra delen av sjön använts som offerplats åt gudarna. Här har både föremål, djur och människor dödats och sänkts i vattnet för att blidka de övernaturliga krafterna. Bland föremålen märks smycken, guldringar och mängder med svärd och spjut. Det torde inte vara någon tvekan om att platsen utgjort öns centrala helgedom.

Kännetecknande för Öland är de många fornborgarna. Inte mindre än 16 säkra fornborgar kännes. Hur ska dessa borgar förklaras? Snarare än tillflyktsplatser vid ofred kanske man ska se en del av dem som befästa byanläggningar, speciellt i områden nära havet. Då Kalmarsund redan i förhistorisk tid varit en viktig genomfartsled, har landskapet med stor sannolikhet många gånger varit hårt ansatt av fientliga piratattacker. Under den tidiga medeltiden uppfördes utmed Kalmarsunds kuster s.k. försvarskyrkor i stor mängd, alla vittnande om hårda villkor för befolkningen.

En utmärkt internetsida som relativt detaljerat beskriver Ölands historia, kulturlandskap och fornlämningar är http://www.oland.fhsk.se