Skåne
Vikingatiden i Skåne
Innan de äldsta städerna grundas fanns det i Skåne ett antal central och säkert internationellt kända handelsplatser. Dessa kallades köpingar. Kontrollerar man kyrkotäthetskartan kan det konstateras att det finns en sådan köpingeort för varje centralbygd ute vid kusten. Söder om Hälsingborg låg Köpinge, i dag ett industriområde. Vid Löddeå finns Löddeköping, På Söderslätt Hököpinge och Dalköpinge, vid Ystad Stora Köpinge och vid Kristianstad Gärds köpinge. Dessutom har Uppåkra som tidig tätort säkert haft internationell handelsplats.

Skånes södra Öresundskustområde och landskapets södra kuststräcka har haft stor betydelse under vikingatiden. Det är t.ex. här som du finner nästan samtliga vikingatida runstenar.

 

Skåne är i dag ett landskap som gärna förknippas med stora, öppna slätter. Fortfarande finns dock mycket skog i detta landskap. Det var emellertid först under 1800-talet som man började dika ut markerna och kraftigt utöka odlingsmarken. Tidigare fanns betydligt mera småsjöar och vattensjuka sankmarker, betydligt mera träddungar även på de stora slätterna och odlingsmarkerna var avskilja med lummig vegetation. Bilden var således en helt annan än i dag. Under 1000-talet måste det t.ex. runt staden Lund ha funnits stora och djupa ekskogar.

Kartan nedan anger den tidigmedeltida kyrkotätheten i Skåne. Ju tätare med kyrkor desto mörkare områden. Denna sockenkyrkokarta ger också en god uppfattning om befolkningstätheten under vikingatiden. Den största befolkningen har funnits utmed Öresundskusten, utmed Skånes sydkust samt i ett område runt nuvarande Kristianstad. Vad det gäller området på Söderslätt söder om Malmö kan det konstateras att inget annat område i hela Norden uppvisar en sådan täthet av kyrkor som just här. Hököpinge är den sockenkyrka i hela Skandinavien som har flest kyrkor närmast inpå.

Karta över den tidigmedeltida kyrkotätheten i Skåne. Ju mörkare områden desto fler kyrkor och större befolkning under vikingatiden. Forskningsanalys av Sven Rosborn 1984.