Birka och Adelsö

Vikingarnas landskap
Bildknapp Tillbaka

På Björkö i Mälaren ligger fornlämningsområdet efter vikingastaden Birka. På angränsande ö, Adelsö, finns också intressanta lämningar som visar att detta område varit ett rikt centrum under 700-tal fram in i 900-talet. På ön har uppförts ett museum. Bilderna nedan visar modeller som ger en uppfattning om hur själva stadsområdet en gång kan ha sett ut.
Du hittar mer information genom att klicka här.

När professorn N.H. Sjöborg i början av 1800-talet skulle publicera sitt tredje band i serien Samlingar för Nordens fornälskare kom han i kontakt med fornforskaren Alexander Seton. Denne har kallats "en av våra första fältarkeologer". Speciellt Björkö intresserade honom. Under åren 1825 - 1827 genomförde han ett antal grävningar på ön och han kartlade också de många fornlämningarna. Fram till sin död 1828 hann han gräva ut 13 gravar. Bilderna nedan är hämtade ur Sjöborgs bok.
"Utsickt af Adelsö Kyrka och Kongshögarne från söder".
"Den s.k. Ingas Graf på Björkö". Detta gravröse ligger på Björkös södra del. Gropen i toppen indikerar att graven plundrats. Vid Setons gravgrävningar påträffades en mängd gravfynd. Nedan ses en benkam samt överst kammen i sitt benfordral.

På borgberget ute på Björkö står ett stort kors. Det minner om missionären Ansgars ankomst till vikingastaden Birka år 830. Om korsets resande stod att läsa följande i "Svenska Familj Journa-len" år 1874:

"Den 28 november 1830 begick Svenska kyrkan en jubelhögtid, den första i sitt slag inom Svea bygd och som först efter tusen år, måhända aldrig, skall återkomma; den avsåg nemligen att fira kristendomens införande i Sverige 830 genom munken Ansgarius.

Den härigenom i hvarje svenskt hjerta väckta tacksamma håg-komsten har erhållit ett varaktigt yttre vittnesbörd i det monument, af hvilket vår teckning framställer en afbildning, och vartill ideen uppstod i närmaste sammanhang med tusenårsfesten. För insamling af medel till uppresande af denna minnesvård påbjöds en allmän kollekt, och de på detta sätt sam-manbragta medlen, omkring 1.750 riksdaler banko, voro för ändamålet tillräckliga. Kongl. Maj:ts stadfäs-telse på ritningen till monumentet är daterat den 7 Maj 1834, således på månaden jemt ett tusen år efter Ansgarii erkebiskopsutnämning. Monumentet intog samma år sin bestämda plats på Björkö i Mälaren."

 

Multimedia om Birka